Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KRAKOWSKIEGO SERWISU MIESZKANIOWEGO Master-na-chas33.ru

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Krakowskiego Serwisu Mieszkaniowego Master-na-chas33.ru (www.dominium.pl), przeznaczonego do prezentacji nieruchomości z rynku pierwotnego w zakresie ogłoszeń umieszczanych przez przedsiębiorców, prezentacji nieruchomości z rynku wtórnego (domów, mieszkań, działek i lokali) oraz świadczenia innych usług.

Definicje

1. Master-na-chas33.ru - serwis internetowy, prowadzony przez FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004 (zwana dalej FRISCOM s.c.), służący użytkownikom do umieszczania czasowych ogłoszeń prezentujących posiadane lub poszukiwane przez nich nieruchomości oraz do świadczenia innych usług.

2. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także takich, które mogłyby działać na szkodę FRISCOM s.c.

Ważne! Począwszy od 18 kwietnia 2018 roku opcja dodania nowego ogłoszenia użytkownika prywatnego w wersji bezpłatnej została czasowo wstrzymana.

3. Ogłoszenie użytkownika prywatnego bezpłatne - podstawowa wersja ogłoszenia w formie wyłącznie tekstowej, które użytkownik może zamieścić samodzielnie poprzez wypełnienie formularza, po przejściu procedury rejestracji. Ogłoszenie wyświetlane będzie przez okres 30 dni od momentu zaakceptowania rejestracji, chyba że użytkownik zdecyduje wcześniej o usunięciu ogłoszenia.

Ważne! Począwszy od 1 lutego 2018 roku opcja dodania nowego lub przedłużenia płatnego ogłoszenia w wersji rozszerzonej i w wersji rozszerzonej wyróżnionej została czasowo wstrzymana.

4. Ogłoszenie użytkownika prywatnego płatne - wersja rozszerzona ogłoszenia z możliwością umieszczenia zdjęć oraz wyeksponowania ogłoszenia i odróżnienia od ogłoszeń bezpłatnych. Ogłoszenie będzie wyświetlane w tej formie przez okres 15, 30 lub 90 dni (w zależności od wybranej opcji) od momentu wpływu opłaty za ogłoszenie na wskazane konto bankowe i aktywacji ogłoszenia.

5. Ogłoszenie użytkownika profesjonalnego - ogłoszenie w wersji płatnej, zamieszczane w serwisie na podstawie zawartej na piśmie umowy z przedsiębiorcami o umieszczenie prezentacji inwestycji i ogłoszeń mieszkaniowych.

6. Cennik - ustalane przez serwis Master-na-chas33.ru opłaty za umieszczenie ogłoszeń, uiszczane przez użytkownika profesjonalnego przed emisją ogłoszenia na podstawie pisemnej umowy zawieranej z FRISCOM s.c, a także przez użytkowników prywatnych za ogłoszenie w formie rozszerzonej. Cennik dotyczy ogłoszeń umieszczanych przez użytkowników profesjonalnych oraz użytkowników prywatnych, korzystających z ogłoszeń w wersji rozszerzonej.

7. Użytkownik - osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

8. Użytkownik prywatny - osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia), która umieszcza ogłoszenie niezwiązane z jej działalnością zawodową.

9. Użytkownik profesjonalny - przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, których działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami, w szczególności deweloperzy i pośrednicy nieruchomości.

10. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez FRISCOM s.c., określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Master-na-chas33.ru.

Ogólne zasady

1. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w Master-na-chas33.ru.

2. Treść zamieszczanych w Master-na-chas33.ru informacji o prezentowanych nieruchomościach, a w szczególności opisów nieruchomości, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

3. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego ogłoszenia/ogłoszeń lub innych usterek technicznych, w szczególności awarii łącz telekomunikacyjnych.

4. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem nieruchomości lub korzystaniem z innych usług, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

5. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń publikowanych przez użytkowników prywatnych i profesjonalnych, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez te podmioty w ogłoszeniu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie użytkownicy. Użytkownik odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do zamieszczonych zdjęć/wizualizacji.

6. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik zamieszczający swoje ogłoszenie w Master-na-chas33.ru naruszy w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin, FRISCOM s.c. może natychmiast takie ogłoszenie usunąć bez powiadomienia o tym fakcie użytkownika.

7. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w Master-na-chas33.ru ogłoszenia oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.

8. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie FRISCOM s.c. w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia.

9. Użytkownik umieszczający ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe. Przekazanie danych innych niż adres poczty elektronicznej nie jest warunkiem koniecznym do zamieszczenia ogłoszenia.

10. Dane osobowe podane przez Użytkownika serwisowi Master-na-chas33.ru będą wykorzystywane przez FRISCOM s.c. tylko w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie tych danych przez FRISCOM s.c. będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi w master-na-chas33.ru jest FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004.

12. FRISCOM s.c przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, 2281, z późn. zm.). FRISCOM s.c, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

13. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu przetwarzania jego danych osobowych.

14. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

15. Użytkownik przekazując dane osobowe wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie FRISCOM s.c. czynności w ramach wykonywanej usługi.

16. Podając dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w portalu Master-na-chas33.ru Użytkownik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie jego danych do podmiotu, który wystawił ogłoszenie lub którego dotyczy zapytanie, tylko w celu uzyskania odpowiedzi na jego zapytanie.

17. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Master-na-chas33.ru powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: FRISCOM s.c., z siedzibą w Krakowie (30-019 Kraków), ul. Mazowiecka 21, lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

18. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.

19. Wszelkie dokumenty dostarczane użytkownikom przez FRISCOM s.c. (w przypadku Użytkowników prywatnych po uzyskaniu zgody) będą następowały w drodze doręczeń na adres poczty internetowej wskazanej przez użytkownika poprzez przesłanie plików w nieedytowalnej formie PDF, dla odczytania których należy posiadać zainstalowane bezpłatne oprogramowanie do odczytywania plików PDF w postaci programu Adobe Reader, chyba że strony w drodze indywidualnych ustaleń wskażą inną formę kontaktu.

20. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług proponowanych w Serwisie to:

a) połączenie z siecią Internet,

b) zainstalowana przeglądarka internetowa.

21. Użytkownik, poza kontaktem za pomocą serwisu, posiada możliwość kontaktowania się z FRISCOM s.c. także:

a) telefonicznie pod numerem (+48) 32

b) poprzez faks pod numerem (+48) 80

c) poprzez pocztę elektroniczną na adres: [email protected]

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego Master-na-chas33.ru

Ważne! Począwszy od 1 lutego 2018 roku opcja dodania nowego lub przedłużenia płatnego ogłoszenia w wersji rozszerzonej i w wersji rozszerzonej wyróżnionej została czasowo wstrzymana.

Ważne! Począwszy od 18 kwietnia 2018 roku opcja dodania nowego ogłoszenia użytkownika prywatnego w wersji bezpłatnej została czasowo wstrzymana.

1. Master-na-chas33.ru udostępnia użytkownikom prywatnym możliwość bezpłatnego lub płatnego czasowego zamieszczania przez nich na stronie Master-na-chas33.ru ogłoszeń dotyczących nieruchomości poprzez zgłoszenie ogłoszenia wyłącznie za pomocą formularza znajdującego się na stronie lub poczty elektronicznej. Dodanie ogłoszenia do serwisu przez użytkownika prywatnego oznacza jego zgodę na:

a) przekazanie za pośrednictwem serwisu ujawnionych przez użytkownika danych innym uczestnikom serwisu celem przesyłania zapytań i informacji handlowych drogą poczty elektronicznej (na podany przez użytkownika adres email) pomiędzy użytkownikami serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).

b) doręczenie użytkownikowi przez FRISCOM s.c. wymaganych prawem dokumentów nie w formie papierowej, ale na trwałym nośniku zgodnie z wymogiem z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Ponadto, dodając ogłoszenie użytkownik prywatny:

a) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) dla celów realizacji usługi. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez akceptację komunikatu znajdującego się pod formularzem dodawania ogłoszenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Friscom s.c. (master-na-chas33.ru) w celu realizacji usługi.”

b) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności master-na-chas33.ru i akceptuje ich treść, poprzez akceptację komunikatu znajdującego się pod formularzem dodawania ogłoszenia, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z tymi dokumentami.

Przy dodawaniu ogłoszenia, w przypadku ogłoszenia bezpłatnego użytkownik wyraża zgodę, a w przypadku ogłoszenia płatnego może wyrazić zgodę na rezygnację z przysługującego mu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przed upływem 14-dniowego terminu do prawa odstąpienia od umowy świadczenia usługi publikacji ogłoszenia, jaki przysługuje użytkownikowi od chwili zawarcia umowy (od chwili uiszczenia opłaty za ogłoszenie płatne, a w przypadku ogłoszeń nieodpłatnych od chwili potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia przez użytkownika), zgodnie z art. 38 pkt. 13 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na charakter usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez akceptację komunikatu znajdującego się pod formularzem dodawania ogłoszenia: "Żądam rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni, przysługującego na odstąpienie od umowy. Rezygnuję z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi publikacji ogłoszenia."

2. Master-na-chas33.ru udostępnia użytkownikom profesjonalnym możliwość płatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie Master-na-chas33.ru ogłoszeń dotyczących nieruchomości na zasadach określonych w umowie pisemnej zawartej przez użytkownika profesjonalnego z FRISCOM s.c.

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego Master-na-chas33.ru dotyczące użytkowników prywatnych

I. Zasady ogólne.

Ważne! Począwszy od 18 kwietnia 2018 roku opcja dodania nowego ogłoszenia użytkownika prywatnego w wersji bezpłatnej została czasowo wstrzymana.

1. Użytkownik prywatny zamieszcza ogłoszenie poprzez wpisanie uszczegółowionych danych w znajdującym się na stronie serwisu formularzu, który zawiera m.in. następujące pola:

a) dane umożliwiające logowanie do oferty: login - email (*), hasło dostępu (*)

b) dane kontaktowe: numer telefonu

c) lokalizacja nieruchomości (*)

d) powierzchnia nieruchomości (*)

e) opis nieruchomości

f) warunki cenowe dotyczące nieruchomości (*)

g) pole akceptacji oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptowaniu jego warunków (*) (akceptacja polega na zaznaczeniu pola akceptacji) (*)

h) pole akceptacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez FRISCOM s.c. (Master-na-chas33.ru) w celu realizacji usługi (akceptacja polega na zaznaczeniu pola akceptacji). (*)

i) pole akceptacji oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni, przysługującego na odstąpienie od umowy i rezygnacji z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi publikacji ogłoszenia (akceptacja polega na zaznaczeniu pola akceptacji, w przypadku ogłoszenia bezpłatnego, akceptacja ma charakter obowiązkowy (*).

Podanie danych oznaczonych (*) ma charakter obowiązkowy. Niepodanie przez użytkownika danych oznaczonych (*) uniemożliwia korzystanie z działu ogłoszeniowego Master-na-chas33.ru, podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.

2. Ta sama nieruchomość nie może być jednocześnie przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia bezpłatnego przez jednego użytkownika prywatnego (logującego się za pomocą unikalnego adresu email).

3. Każde ogłoszenie umieszczone w serwisie podlega następującemu procesowi rejestracji:

a) użytkownik musi przejść proces uzupełniania formularza ogłoszeniowego,

b) jeżeli użytkownik chce, by ogłoszenie zostało opublikowane niezwłocznie po dokonaniu przez FRISCOM s.c. jego weryfikacji, zobowiązany jest również wyrazić zgodę na rezygnację z przysługującego mu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przed upływem 14-dniowego terminu do prawa odstąpienia od umowy świadczenia usługi publikacji ogłoszenia, jaki przysługuje użytkownikowi od chwili zawarcia umowy (od chwili uiszczenia opłaty za ogłoszenie płatne, a w przypadku ogłoszeń nieodpłatnych od chwili potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia przez użytkownika), zgodnie z art. 38 pkt. 13 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na charakter usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych (akceptacja polega na zaznaczeniu pola akceptacji). Brak zaznaczenia wyrażenia zgody na rezygnację z prawa odstąpienia od umowy będzie oznaczał, że ogłoszenie płatne zostanie opublikowane w serwisie dopiero po upływie 14-dniowego terminu do złożenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku ogłoszeń bezpłatnych wyrażenie zgody jest warunkiem koniecznym do zakończenia procesu uzupełniania formularza ogłoszeniowego.

c) po uzupełnieniu formularza następuje proces rejestracji, który wymaga potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia przez użytkownika,

d) o sposobie potwierdzenia użytkownik jest informowany w trakcie procesu rejestracji w Master-na-chas33.ru,

e) w przypadku niedopełnienia procedury potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia, zostanie ono automatycznie usunięte z Master-na-chas33.ru po upływie 3 dni od dnia dokonania wypełnienia formularza.

4. Każde ogłoszenie po wprowadzeniu do bazy danych serwisu podlega procesowi akceptacji przez serwis, który polega na sprawdzeniu, czy ogłoszenie nie narusza zasad regulaminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, zamieszczone ogłoszenie może zostać usunięte bez powiadomienia użytkownika, który je zamieścił.

5. Do momentu pozytywnej rejestracji ogłoszenia przez użytkownika i akceptacji ze strony Master-na-chas33.ru, nie pojawi się ono w Master-na-chas33.ru, pomimo że znajduje się w bazie ogłoszeń.

6. Bez pozytywnej rejestracji i aktywacji niemożliwe jest także zalogowanie się do serwisu ani dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

7. Ogłoszenie prezentowane jest w Master-na-chas33.ru przez okres 30 dni od dnia jego rejestracji (w wersji płatnej - przez okres wybrany przez użytkownika), chyba że użytkownik zdecyduje wcześniej o usunięciu ogłoszenia.

8. Jeżeli użytkownik samodzielnie usunie swoje ogłoszenie z serwisu, jego login oraz hasło dostępu oraz pozostałe dane kontaktowe zostaną również usunięte z Master-na-chas33.ru.

9. Użytkownik może usunąć swoje ogłoszenie w dowolnym momencie.

10. W przypadku, gdy użytkownik zapomni swojego loginu i/lub hasła, może wysłać pocztą elektroniczną prośbę o przypomnienie loginu/hasła na adres [email protected], korzystając z tego samego konta poczty elektronicznej, którego użył podczas rejestracji ogłoszenia. Monity o przypomnienie loginu/hasła wysłane z innego konta nie będą rozpatrywane.

11. Użytkownik prywatny Master-na-chas33.ru zobowiązuje się nie wykorzystywać do celów komercyjnych żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

12. W opisach ogłoszeń użytkowników prywatnych nie mogą się znaleźć reklamy firm, stron www lub serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu FRISCOM s.c. przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia z Master-na-chas33.ru.

13. Zamieszczanie przez Użytkowników prywatnych ogłoszeń w Master-na-chas33.ru w wersji bezpłatnej, ich usuwanie oraz dokonywanie modyfikacji treści jest bezpłatne.

14. Użytkownikowi prywatnemu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usługi publikacji ogłoszenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przez który rozumie się uiszczenie opłaty za ogłoszenie w przypadku ogłoszeń płatnych, a w przypadku ogłoszeń nieodpłatnych chwilę potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia przez użytkownika. Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy są załącznikami do niniejszego regulaminu.

II. Zasady szczegółowe dla użytkowników prywatnych korzystających z wersji rozszerzonej - płatnej.

Ważne! Począwszy od 1 lutego 2018 roku opcja dodania nowego lub przedłużenia płatnego ogłoszenia w wersji rozszerzonej i w wersji rozszerzonej wyróżnionej została czasowo wstrzymana.

1. Użytkowników prywatnych korzystających z wersji rozszerzonej obowiązują zasady ogólne dla użytkowników prywatnych i proces rejestracji, a dodatkowo zasady przedstawione poniżej.

2. Ogłoszenie w wersji rozszerzonej umożliwia umieszczenie zdjęć nieruchomości (do 10 zdjęć lub wizualizacji, które będą wyświetlone na stronie, oraz tekstu opisu (maksymalnie 65 000 znaków).

3. Ogłoszenie w wersji rozszerzonej wyróżnionej będzie dodatkowo wyeksponowane przez wyświetlenie pod wyszukiwarką danego typu ogłoszeń oraz opublikowanie w kolorze czerwonym na liście wyników wyszukiwania ogłoszeń spełniających zadane kryteria wyszukiwania, w kolejności przed ogłoszeniami niewyróżnionymi.

4. Opłata za ogłoszenie w wersji rozszerzonej wynosi odpowiednio:

Okres publikacji

Wersja rozszerzona

Wersja rozszerzona wyróżniona

15 dni

10 zł

19 zł

30 dni

15 zł

29 zł

90 dni

30 zł

59 zł

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

5. Użytkownik prywatny nie może jednocześnie umieszczać ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości w wersji bezpłatnej i rozszerzonej.

6. Opłaty za ogłoszenia rozszerzone należy uiszczać na rachunek bankowy FRISCOM s.c.: 21 1140 2004 0000 3202 3008 3305, w banku mBank S.A., podając w tytule przelewu numer identyfikacyjny (nr id) ogłoszenia oraz adres nieruchomości.

7. Ogłoszenie rozszerzone zostanie wyemitowane po upływie przysługującego użytkownikowi prywatnemu 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, liczonego od momentu dokonania wpłaty płaty za ogłoszenie, chyba że użytkownik prywatny złoży oświadczenie, o jakim mowa w I pkt. 3 lit. b) - wówczas zostanie ono opublikowane w ciągu 2 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty należności na wskazanym rachunku bankowym FRISCOM s.c., przy czym publikacja będzie następować każdorazowo po akceptacji treści ogłoszenia przez FRISCOM s.c.

8. Potwierdzenie dokonania opłaty można przesłać faksem (na numer 80) lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] W potwierdzeniu musi znaleźć się numer id ogłoszenia, którego opłata dotyczy.

9. Uiszczenie opłaty za ogłoszenie jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika prywatnego oświadczenia woli, że zawiera on z FRISCOM s.c. umowę na emisję ogłoszenia w formie rozszerzonej i w pełni akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

10. Użytkownikowi prywatnemu, który zamieścił ogłoszenie płatne, zostanie wystawiona faktura VAT według danych podanych w przelewie bankowym. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę zawierającą inne dane niż te podane w przelewie, musi wysłać swoje dane: imię, nazwisko i dokładny adres wraz z kodem pocztowym, ewentualnie numer NIP, na adres [email protected], podając numer id ogłoszenia, którego dotyczy faktura. Dane te nie zostaną wyświetlone w ogłoszeniu i posłużą wyłącznie do wystawienia i doręczenia (listownie lub w formie elektronicznej) przez FRISCOM s.c. faktury VAT.

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego Master-na-chas33.ru dotyczące Użytkowników profesjonalnych

1. Publikacja ogłoszeń o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości oferowanych przez użytkowników profesjonalnych dokonywana jest na podstawie umów zawieranych indywidualnie między FRISCOM s.c. a użytkownikiem profesjonalnym.

2. Cennik usług świadczonych użytkownikom profesjonalnym dostępny jest w siedzibie FRISCOM s.c.

3. Zasady publikacji uregulowane są w niniejszym Regulaminie, który stanowi integralną część umowy, a także w indywidualnej umowie zawartej z użytkownikiem profesjonalnym.


Postanowienia końcowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). W przypadku braku zgody ze strony użytkownika na warunki wyrażone w tych dokumentach może się on zwrócić się do FRISCOM s.c. z propozycją uregulowania warunków świadczenia usług w sposób odmienny, które strony ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w przechowywane przez FRISCOM s.c. jego dane osobowe, prawo do ich zmiany lub żądania całkowitego usunięcia z systemu. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przechowywania danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowy [email protected] lub pisemnie na adres [email protected]

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

4. FRISCOM s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej FRISCOM s.c. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.dominium.pl/pl/strona/regulamin, wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w pliku PDF do pobrania na własny komputer ().

Załącznik nr 1 – Formularz Odstąpienia Od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać do FRISCOM s.c. tylko w przypadku chęci odstąpienia od uprzednio zawartej umowy sprzedaży)

FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
numer faksu: 80
adres e-mail: [email protected]

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Kupującego), zamieszkała/-ły ……………………………………… (adres zamieszkania), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy usługi publikacji ogłoszenia w serwisie Master-na-chas33.ru, zamówionego w dniu ………………………………, o numerze ID ogłoszenia …………, za które dokonałem opłaty w dniu ……………………………………

Data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………

Załącznik nr 2 – Informacja o Prawie Odstąpienia

FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, NIP 675-12-14-940, REGON 357043004 (zwana dalej FRISCOM s.c.) w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta informuje:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarliście Państwo umowę na publikację ogłoszenia w DOMINIUM.pl, przez co rozumie się uiszczenie opłaty za ogłoszenie w przypadku ogłoszeń płatnych, a w przypadku ogłoszeń nieodpłatnych - chwilę potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia przez użytkownika.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FRISCOM s.c. na adres:

FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
numer faksu: 80
adres e-mail: [email protected]

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jaki znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Użytkownik, który złożył - poprzez znaczenie takiej opcji przy rejestracji ogłoszenia - oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przed upływem 14-dniowego terminu do prawa odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt. 13 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na charakter usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych, traci prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Polityka Friscom dotycząca cookies

Poniższa polityka dotycząca cookies obejmuje wszystkie strony internetowe oraz wersje stron na urządzenia mobilne tworzone przez Friscom: master-na-chas33.ru, Biura.pl, Mdm.krakow.pl. Każdorazowe użycie słowa Serwis odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych stron.

Używając stron Friscom wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez nas cookies musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Friscom.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Friscom s.c. z siedzibą ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dostosowania treści reklam emitowanych w Serwisie.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 09.08.2017 r.

Zmiany regulaminu:

W dniu 17.01.2018 wprowadzono zmianę dotyczącą czasowego wstrzymania opcji dodania nowego lub przedłużenia płatnego ogłoszenia w wersji rozszerzonej i w wersji rozszerzonej wyróżnionej począwszy od dnia 1 lutego 2018 roku.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. wprowadzono zmianę dotyczącą czasowego wstrzymania opcji dodania nowego ogłoszenia użytkownika prywatnego w wersji bezpłatnej, począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у нас

матрасы недорого

У нашей организации нужный веб сайт , он описывает в статьях про Клиника сердечнососудистой хирургии Германия.